Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön omfattar bland annat stress, anställningstrygghet, ledarskap, jämställdhet etc. Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. För att må bra i arbetet behöver vi ett arbete med tydligt uppdrag, innehåll och omfattning, inflytande över vår egen arbetssituation, möjlighet till stöd, feedback och bekräftelse.

Kirunahälsan erbjuder följande tjänster inom den psykosociala arbetsmiljön:

Arbetsmiljö och hälsa

Att ge förutsättningar för att utveckla arbetsmiljön och den egna hälsan. Utveckla en hälsosam arbetsplats, minska produktionsbortfall och ohälsa.

Utifrån kartläggning/ hälsoundersökning skapas innehåll. Insatserna kan bestå av bl.a. arbetsmiljöarbete, arbeta med grupprocesser, föreläsningar/utbildningar, motivationsarbete, chefsstöd och förebyggande insatser.

Upplägg:
1. Kartläggning
2. Analys av resultat
3. Handlingsplan/åtgärdsförslag
4. Tidsplan
5. Genomförandet av handlingsplan
6. Uppföljning/utvärdering

Uppföljning: Görs i samråd med kund

Krav och funktionsschema (KOF)

Krav- och Funktionsschema (KOF) är en metod skapad för företagshälsovården som utgår från ett möte på arbetsplatsen mellan en person från företagshälsovården, den anställde och den närmste chefen. Mötet genomförs som ett strukturerat samtal mellan den anställde och chefen där deltagande person från företagshälsovården förbereder mötet, leder samtalet, dokumenterar och sammanfattar.

KOF-metoden används när man behöver en strukturerad genomgång av balansen mellan krav och funktion i nuvarande arbete för att få underlag att ta ställning till om anpassning i nuvarande arbete är möjlig och vilka åtgärder som i så fall kan vara lämpliga.

Konflikthantering

Konflikter är en av flera utmaningar för chefer. En del av chefens arbetsmiljöansvar berör hantering av konflikter så att medarbetare eller verksamhet ej påverkas negativt. Alla konflikter kan inte lösas, men de måste hanteras för att förhindra att de växer och övergår i mobbning och trakasserier. När en konflikt är ett faktum är det en trygghet att veta hur den ska hanteras, vilka som ska kontaktas och vem som har ansvar för att vidta olika åtgärder.

Kirunahälsan kan bistå med hjälp i dessa frågor

 • Konflikthantering för chefer
 • Konflikthantering för arbetsgrupper
Krishantering

Ibland inträffar plötsliga och traumatiska händelser i arbetslivet som vi inte kunnat förutse. Det kan handla om hot eller våld på jobbet, en medarbetare som oväntat avlider, en arbetsplatsolycka eller att hela verksamheten läggs ned. För att ha beredskap för den här sortens kriser är det viktigt att ha en i förväg fastställd planering och ansvarsfördelning. När en kris är ett faktum är det en trygghet att veta hur den ska hanteras, vilka som ska kontaktas och vem som har ansvar för att vidta olika åtgärder.

Kirunahälsans team finns behjälpliga för att lösa kriser ute på företag.

 • Krisstöd – arbetsgrupp i chock
 • Krisstöd för chefer
 • Chefshandledning
 • Telefonkontakt med drabbade
 • Insatser på arbetsplatsen
 • Samtalsstöd för drabbade
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Dessa tre områden står i fokus för AFS 2015:4 från Arbetsmiljöverket: Arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Det handlar om hur man i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbeta med den Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljön – OSA.

Kirunahälsan erbjuder tjänster som behandlar AFS 2015:4 bland annat:

 • Utbildning riktat mot chefer, skyddsombud, HR-ansvarig, personalansvarig samt arbetsmiljöansvarig. Utbildningen syftar till att ge insikt i de verktyg på organisationsnivå som leder till ett främjande av god arbetsmiljö. 
 • Psykosocial skyddsrond
 • Workshop för chefer eller arbetsgrupper 

 

Stresshantering

Stress är ett växande problem i dagens arbetsliv. Syftet med stresshantering är att du skall lära dig att hantera stress på arbetet och i privatlivet, att växa som människa och därmed öka din självkänsla.  Stresshanteringen grundar sig i att medvetande göra metoder för hur tanke, känsla och handling påverkar dig och ditt beteende. Det ger dig verktyg att hantera din stress nu och i framtiden.

Kirunahälsan erbjuder följande tjänster för stresshantering:

 • Stresshanteringskurs i grupp
 • Stresshantering individuellt
 • KBT-grupp
 • Mindfulnessgrupp
Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Vid behov av företagshälsovård för anställd hos Kiruna Kommun skall all beställning ske via personalkontoret eller via rekvisition.

Detta gäller från och med 1 november 2021

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 47 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny