Behandling av personuppgifter/
integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Kirunahälsan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst upp på vår webbsida.

Ändamål och rättslig grund
Kirunahälsan samlar in och behandlar personuppgifter som våra kunder lämnar in till oss för att vi ska kunna fullgöra våra avtal med kunder och samarbetspartner för tillhandahållande av tjänster inom företagshälsovård. Detta utgör den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter. Vår verksamhet styrs av Patientdatalagen med hänvisningar till Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen fr.o.m. 25 maj 2018.

Behandlingar av personuppgifter
I samband med utförande av våra tjänster inom företagshälsovård behandlar vi bl.a. känsliga personuppgifter om hälsa i våra patientjournaler. Dessa personuppgifter lagras i minst 10 år enligt kraven i Patientdatalagen.

Vi genomför en viss profilering, dvs. automatisk behandling av uppgifter om hälsa och hälsotillstånd för att kunna göra bedömningar och analyser i samband med utförande av vårt uppdrag.

Mottagare av personuppgifter
Vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartner och kompetenspartner som lämnar över och/eller tar emot personuppgifter som behandlas hos oss. Vi har också personuppgiftsbiträde (betrodd tredje part) som behandlar personuppgifter i samband med utförande av avtalade tjänster, t.ex. tillhandahållande av personuppgiftsbärande systemstöd. Olika typer av avtal har skrivits på med dessa aktörer för att bl.a. säkerställa data- och integritetsskydd.

Dina rättigheter
Du vars personuppgifter vi behandlar har rätt till att få information om behandling av dina personuppgifter och få tillgång till dessa. Enligt Patientdatalagen har vi en skyldighet att föra en patientjournal som är sekretesskyddad.

Ta kontakt med vårt Dataskyddsombud Sally Persson om du vill använda dina rättigheter eller har frågor angående behandling av dina personuppgifter.

Du kan även lämna klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Dataskyddsinspektionen).

Sally Persson

Sally Persson

Verksamhetschef

Tlf. 070-636 37 81

Skicka mail

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Om du är anställd vid Kiruna kommun sker tidsbokning via Bo Ögren.

Telefon: 070-2856323
E-post: boog@kommun.kiruna.se

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 37 Kiruna, om webbplatsen.
Webbproduktion av Heedmark
Meny